Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2016

2570 f78a 500
Hannah Snowdon Sykes
Reposted fromsecretoflife secretoflife

July 28 2016

8785 0cda
Reposted fromsecretoflife secretoflife

July 21 2016

7709 12e1 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 18 2016

9204 1088 500
małgosia.
Czasem nawet podczas snu nie ma się odpoczynku.
— Charles Bukowski
Reposted fromcoconuttmousse coconuttmousse viaoll oll

July 14 2016

- Kto z was kiedykolwiek piłował drewno? No, podnieście ręce - zachęcał. Uniosły się ręce niemal wszystkich. - A ilu z was kiedykolwiek piłowało wióry? - zadał kolejne pytanie, ale tym razem ręki nie podniósł nikt. - No, właśnie, nie piłuje się wiórów. Są przecież skutkiem piłowania. Tak samo jest z przeszłością. Kiedy zaczynacie się martwić czymś, co już minęło, to - ni mniej, ni więcej - tylko próbujecie piłować wióry.
— Fred Fuller Shedd
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaj laj

July 13 2016

0291 6a25 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 12 2016

5716 b743 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 11 2016

grafika quote and movie
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
1567 266a 500
Reposted fromzciach zciach
7801 ec6e 500
Reposted fromoll oll viamagolek22 magolek22

July 09 2016

1266 9275 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1267 2e56 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1269 d350 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
1271 3fa3 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 03 2016

Reposted from666th 666th

June 21 2016

9740 9f3b
Reposted fromsecretoflife secretoflife
9332 380e 500
Reposted fromJakisproblem Jakisproblem

June 15 2016

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl